PRÍVAT LÚXUSFERÐIR ÍSLANDS

Ferðaskilmálar

Öll viðskipti í gegnum Prívat Lúxusferðir Íslands - PTI ehf. kt. 501213-0470 VSK-númer 115778 sem skráð er í fyrirtækjaskrá og er með útgefið ferðaskrifstofuleyfi frá Ferðamálastofu eru háð ferðaskilmálum sem koma fram hér að neðan.

Upplýsingar og pöntun                                                                                                                                                               Í ferðaáætlunum, ferðabæklingum, verðlistum og auglýsingum ferðaskrifstofu skal tilgreina verð og allar upplýsingar sem ferðina snerta á greinargóðan og nákvæman hátt. Pöntun á ferð er bindandi samningur fyrir farþega og ferðaskrifstofu, en þó því aðeins að ferðaskrifstofa hafi staðfest pöntun skriflega og farþegi hafi á réttum tíma greitt tilskilið staðfestingargjald. Ef farþegi hefur sett fram sérstakar kröfur um þjónustu skal það koma fram í samningi aðila.

Greiðslur                                                                                                                                                                                       Áætlað verð ferðar, eins og það er á greiðsludegi, skal greitt samkvæmt auglýstum skilmálum ferðaskrifstofu og skulu ferðaskjöl sótt/afhent eigi síðar en 2 vikum fyrir brottför. Ferðaskrifstofu er heimilt að óska eftir staðfestingargjaldi þegar bókun er gerð. Slíkt staðfestingargjald endurgreiðist ekki ef ferðaskrifstofa riftir samningi vegna vanefnda farþega. Þegar fargjaldareglur flugfélaga eða annara samstarfsaðila ferðaskrifstofu ganga lengra en ferðaskilmálar ferðaskriftsofu hvað greiðslu varðar gildir sú regla er gengur lengra.

Verð og verðbreytingar
Uppgefið áætlað verð við staðfestingu pöntunar kann að taka breytingum ef breyting verður á einum eða fleiri eftirfarandi verðmyndunarþátta:

 • Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði.
 • Sköttum eða gjöldum fyrir tiltekna þjónustu, s.s. lendingargjöldum eða gjöldum fyrir að fara um borð eða frá borði í höfnum eða á flugvöllum.
 • Gengi þess gjaldmiðils sem á við um tiltekna ferð.

Ferð sem er að fullu greidd tekur þó ekki slíkum verðbreytingum. Sé ferðin greidd að meiru en hálfu en þó ekki að fullu tekur ferðin verðbreytingum að 50% hluta. Ekki má breyta umsömdu verði síðustu 14 dagana áður en ferð hefst. Sérstakt þjónustugjald er innheimt fyrir þjónustu sem er ekki innifalin í verði ferðar.

Afturköllun eða breytingar á pöntun
Bókun er staðfest með tilskildu staðfestingargjaldi og áskilur ferðaskrifstofan sér rétt til að halda staðfestingargjaldinu eftir ef afpöntun á sér stað*.

 • Berist afpöntun með meira en 61 degi fyrir brottför færst full endurgreiðsla að frádregnu staðfestingargjaldi.
 • Berist afpöntun minna en 61 degi fyrir brottför en þó meira en 28 dögum fyrir brottför heldur ferðaskrifstofan eftir 50% ferðarinnar en þó aldrei lægri upphæð en sem nemur staðfestingargjaldi.
 • Berist afpöntun með skemmri tíma en 28 dögum fyrir brottför er allt fargjaldið óafturkræft.

Ef þátttakandi mætir ekki til brottfarar á réttum tíma eða getur ekki hafið ferðina vegna skorts á gildum ferðaskilríkjum, svo sem vegabréfi, áritun þess, vottorðs vegna ónæmisaðgerða eða af öðrum ástæðum, á hann ekki rétt á endurgreiðslu ferðarinnar því að framangreind atriði eru alfarið á ábyrgð farþega.

Farþega er ávallt heimilt að afturkalla farpöntun vegna stríðsaðgerða, lífshættulegra smitsjúkdóma eða annarra hliðstæðra tilvika sem hafa afgerandi áhrif á framkvæmd ferðar þegar a.m.k. 14 dagar eða færri eru til brottfarar. Í slíkum tilvikum ber ferðaskrifstofu að endurgreiða allt fargjaldið að frádregnu staðfestingargjaldi. Þetta gildir þó ekki ef farþegi hefði mátt sjá fyrir um ofangreinda atburði og ástand er samningur var gerður.

Þrátt fyrir framangreint getur ferðaskrifstofan krafið farþega um greiðslu á óafturkræfanlegum kostnaði sem ferðaskrifstofan hefur greitt áður en afpöntun berst ef sá kostnaður er hærri en greiðslur farþega. Farþegi getur krafist sundurliðunar á þeim kostnaði.
Ef um endurgreiðslu er að ræða áskilur ferðaskrifstofan sér minnst 28 daga og mest 42 daga til að framkvæmda endurgreiðslu.

Ferðaskrifstofan gerir sitt allra besta við að breyta ferð á einhvern hátt ef þess sé óskað en það má vera að það sé ekki alltaf hægt. Ef óskað er eftir breytingum verður það að vera skriflegt frá þeirri manneskju sem greiddi fyrir upphaflega ferð. Ef möguleiki er að verða að ósk um breytingar er greitt fyrir það breytingargjald að lágmarki 10.000 kr. Breytingargjaldið felur ekki í sér annan tilfallandi kostnað sem hlýst að breytingunni s.s. hækkun á flugfargjöldum, þjónustugjaldi flugfélaga, sköttum, gistingu eða annari viðbættri þjónustu og gjöldum sem kann að bætast við. Við breytingu verður að taka tillit til skilmála flugfélaga og annara þjónustuaðila og miðast verð við þeirra gjaldskrá. Einnig verður að hafa í huga að sum flugfélög telja nafnabreytingu sem afbókun og endurbókun og ræðst kostnaður af því.

*Áður en staðfestingargjald er greitt er mælt með því að ræða við þinn tryggingarráðgjafa ásamt tryggingafélagi sem hefur umsjón með ferðatryggingum þíns kreditkorts til þess að ganga úr skugga um þinn rétt til greiðslu á greiddu staðfestingargjaldi ef eitthvað kemur uppá.

Framsal bókunar                                                                                                                                                                            Farþegi getur ekki framselt bókun sína án sérstaks leyfis ferðaskrifstofunnar. Ef leyfi fæst hjá ferðaskrifstofu fyrir framsali þarf að tilkynna það skriflega og vera skýrlega tilgreint. Framseljandi ferðar og framsalshafi eru þá sameiginlega og hvor í sínu lagi ábyrgir gagnvart ferðaskrifstofu og því er varðar greiðslu á eftirstöðvum og öllum aukakostnaði er kann að leiða af slíku framsali.

Aflýsing og breytingar á ferðaáætlun
Ferðaskrifstofa ber enga ábyrgð á ófyrirsjáanlegum aðstæðum, sem ferðaskrifstofa fær engu um ráðið og hefði ekki getað komið í veg fyrir afleiðingar þeirra. Í slíkum tilvikum er ferðaskrifstofu heimilt að breyta eða aflýsa ferðinni með öllu, enda verði farþegum tilkynnt þar um tafarlaust. Geri ferðaskrifstofa breytingar á ferð áður en hún hefst skal tilkynna það farþega svo fljótt sem unnt er. Sé um verulega breytingu að ræða ber farþega að tilkynna ferðaskrifstofu eins fljótt og unnt er hvort hann óski eftir að rifta samningnum eða gera viðbótarsamning er tilgreini þær breytingar sem gerðar eru á upphaflega samningnum og áhrif þeirra á verð og önnur kjör. Ef farþegi riftir samningi þegar um verulega breytingu er að ræða á ferð áður en hún hefst, á farþegi rétt á að fá fulla endurgreiðslu eða taka í staðinn aðra ferð sambærilega að gæðum eða betri ef ferðaskrifstofan getur boðið slík skipti. Ef ferðin sem boðin er í staðinn er ódýrari fær farkaupi verðmismuninn endurgreiddan. Ef ferðin er dýrari greiðir farkaupi mismuninn. Tímasetningar sem gefnar eru upp við pöntun ferðar eru áætlaðar og geta breyst.

Skyldur þátttakenda
Farþegar eru skuldbundnir að hlíta fyrirmælum fararstjóra eða starfsfólki þeirra aðila er ferðaskrifstofa skiptir við. Farþegi er skuldbundinn að hlíta lögum og reglum opinberra aðila í þeim löndum sem hann ferðast um, taka tillit til samferðarmanna sinna og hlíta þeim reglum er gilda á flutningatækjum, áningarstöðum (t.d. flughöfnum), gisti- og matsölustöðum o.s.frv., enda ber hann ábyrgð á tjóni sem hann kann að valda með framkomu sinni. Farþegi sem ferðast á eigin vegum og endurstaðfestir ekki heimferð sína með minnst 72 klukkustunda fyrirvara eða mætir ekki á brottfararstað (flugstöð) á réttum tíma hefur fyrirgert rétti sínum til bóta ef hann verður af pöntuðu flugi af þeim sökum. Brjóti farþegi af sér í þessum efnum, eða gefi við upphaf ferðar tilefni til þess að ætla að hann verði samferðafólki sínu til ama með framkomu sinni, er ferðaskrifstofu heimilt að hindra hann í að hefja ferð sína eða halda henni áfram og verður hann þá að ljúka henni á sinn kostnað, án endurkröfuréttar á hendur ferðaskrifstofu.

Takmörkun ábyrgðar og skaðabætur
Þátttakendur eiga þess kost að kaupa á sinn kostnað ferða-, slysa-/sjúkra- og farangurstryggingu hjá tryggingafélögum. Einnig forfallatryggingu þar sem slík vernd er ekki innifalin í verði ferðar. Ferðaskrifstofa áskilur sér jafnframt rétt til að takmarka skaðabætur í samræmi við takmarkanir sem kveðið er á um í landslögum eða alþjóðasamningum. Ef farþegi veikist í ferð, ber hann sjálfur ábyrgð á kostnaði sem af því kann að hljótast, sem og kostnaði við heimferðina. Farþegi á ekki rétt til endurgreiðslu, þó að hann ljúki ekki ferð af þessum ástæðum eða öðrum sem ferðaskrifstofunni verður ekki um kennt. Hugsanlegar kvartanir vegna ferðarinnar skulu berast ferðaskrifstofu strax og í síðasta lagi innan mánaðar frá því að viðkomandi ferð lauk, að öðrum kosti verða hugsanlegar bótakröfur ekki teknar til greina. Verði farþegi fyrir meiðslum eða eignatjóni vegna þess að ferð er ófullnægjandi á hann rétt á skaðabótum, nema því aðeins að vanefnd á framkvæmd samningsins verði ekki rakin til vanrækslu ferðaskrifstofu eða annars þjónustuaðila af því að vanefndirnar eru sök farþega eða þriðja aðila sem ekki tengist þeirri þjónustu sem samið var um og eru ófyrirsjáanlegar eða óhjákvæmilegar eða vanefndirnar eru vegna óviðráðanlegra aðstæðna eða atburðar sem veitandi þjónustunnar gat með engu móti séð fyrir eða komið í veg fyrir. Ef ferð fullnægir ekki ákvæðum samnings getur farþegi krafist þess að ráðin sé bót á því nema það hafi í för með sér óeðlilegan kostnað eða veruleg óþægindi fyrir ferðaskrifstofu. Ef ekki er hægt að bæta úr því sem á vantar eða einungis með lakari þjónustu á farþegi rétt á verðlækkun á ferðinni sem jafngildir mismuninum á þeirri þjónustu sem greitt var fyrir og þeirri sem veitt er.

Farangur
Ferðaskrifstofan ber ekki ábyrgð á skemmdum á töskum sem kunna að verða í flugi, áætlunarbifreiðum eða öðrum farartækjum. Ferðaskrifstofan ber ekki ábyrgð ef farangur tapast eða hann berst farþega seint vegna rangrar afgreiðslu á flugvelli.

Breytingar á flugáætlun
Flugfélög hafa rétt til breytinga á flugáætlun og flugtímum vegna veðurfarslega orsaka, tafa vegna mikillar flugumferðar, vegna seinnar komu vélar úr öðru flugi eða vegna bilana. Flugfélög hafa rétt til að skipta um flugvélakost reynist það nauðsynlegt. Ferðaskrifstofan ber ekki ábyrgð á slíkum töfum flugfélaga eða breytingum frá fyrirfram staðfestri flugáætlun.

Breytingar á ferðaáætlun
Ferðaskrifstofan hefur rétt til breytinga á ferðaáætlun sökum óviðráðanlegra orsaka eða til að bæta ferðina. Skýra skal út fyrir farþegum hverjar ástæður og forsendur fyrir breytingum eru. Breytingar af óviðráðanlegum orsökum geta ekki verið grundvöllur afbókunar og endurgreiðslu fyrir farþega svo lengi sem það dregur ekki úr gæðum ferðar að mati ferðaskrifstofunnar.

Vanskil lokagreiðslu
Ferðaskrifstofan áskilur sér rétt til að leggja hæstu löglegu dráttarvexti á lokagreiðslu ef töf verður á lokauppgjöri. Reiknast dráttarvextir frá fyrsta vanskiladegi. Einnig vanskilagjald krónur 5.000 kr.

Kostnaður við gerð ferðaáætlana
Ferðaskrifstofan áskilur sér rétt til að innheimta sérstakt ferðaáætlanagjald, að lágmarki 20.000 kr. ef vinna við ítarlega ferðaáætlun og tilboð leiðir ekki til bókunar. Þó skal kaupanda ávallt tilkynnt um gjaldið skriflega (s.s. í tölvupósti) í upphafi. Gjaldið fellur sjálfkrafa niður ef tilboðið er samþykkt. Gjaldið er óafturkræft nema að tilboðinu sé tekið.

Almennir greiðsluskilmálar

Ef bókað er með meira en 60 daga fyrirvara greiðist 35% staðfestingargjald en þó aldrei lægri upphæð en sem nemur flugfargjöldum. Eftirstöðvar greiðast 60 dögum fyrir brottför. Ef bókað er með minna en 60 daga fyrirvara greiðist full greiðsla við staðfestingu.


Greiðsluleiðir

 • Með staðgreiðslu inn á reikning (515-14-409416 kt. 501213-0470).
 • Með kreditkortum í gegnum öruggan greiðslutengil frá Borgun
 • Með raðgreiðslum Borgunar ef skilmálar þeirra leyfa (https://www.borgun.is/einstaklingar/). Hægt er að dreifa stærri kaupum til allt að 36 mánaða.

Ef óskað er eftir raðgreiðslum þarf að leggja til upplýsingar um eftirfarandi:

 • Fullt nafn korthafa, kennitölu og símanúmer.
 • Fjölda afborgana
 • Kortategund, númer, öryggisnúmer og gildistíma.
 • Gengið er frá raðgreiðslusamningum í gegnum síma eða á skrifstofu Prívat Lúxusferða Íslands.